Bezwaar- en klachtenregeling Svit Bewindvoering

 Algemene bepalingen

 

Artikel 1       

In deze regeling wordt verstaan onder:

-   Organisatie:                Svit Bewindvoering

-   Bewindvoerder:          Hij of zij die namens Svit Bewindvoering de financiële                                                                                                                             belangen van de onder bewind gestelde behartigt.

-   Budgetbeheerder:      Hij of zij die namens Svit Bewindvoering de financiële belangen van de                                                                                                 cliënt behartigt.

-   Brancheorganisatie:   Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers 

-   Cliënt:                         Hij of zie die onder bewind/budgetbeheer staat bij een                                                                                                                           bewindvoerder van Svit Bewindvoering.

-   Bezwaar:                    Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van Svit                                                                                                       Bewindvoering.                                                                     

-   Klacht:                        Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van Svit                                                                                                       Bewindvoering, die geuit kan worden wanneer de cliënt niet tevreden                                                                                                     is met de behandeling van zijn of haar bezwaar.

 

Artikel 2       

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Svit Bewindvoering. Cliënten kunnen zich bij de indiening van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van:

-          Naam en adres van de melder;

-          De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht;

-          Een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

 

Bezwaar

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder/budgetbeheerder van de cliënt. De bewindvoerder/budgetbeheerder tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

 

Artikel 4

De cliënt ontvangt schriftelijk of telefonisch bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder of budgetbeheerder is afgehandeld. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan de cliënt een klacht indienen. De organisatie archiveert de afgewerkte bezwarenformulieren.

 

Klacht

Artikel 5

Klachten worden zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder/budgetbeheerder. De bewindvoerder/budgetbeheerder stelt een onderzoek in en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van ten hoogste 6 weken. Wanneer er binnen 6 weken geen oplossing is bereikt, dan kan de cliënt zich wenden tot de brancheorganisatie, een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter.

 

Artikel 6

De bewindvoerder/budgetbeheerder gaat na of de klacht:

-          In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de onderneming geldende regeling;

-          In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft

 verbonden;

-          Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

De bewindvoerder of diens plaatsvervanger kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Hiervan wordt aan de cliënt een afschrift toegezonden.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

-        De cliënt zich voor of tijdens de behandeling inzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft   gewend;

-        Hetgeen waarover geklaagd wordt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

-         De klacht anoniem is.

 

Slotbepaling

Artikel 8

Een ieder die bij de behandeling van een bezwaar of klacht betrokken is, is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.