Afdrukken

Bezwaar en klachten

Bezwaar- en klachtenregeling Svit Bewindvoering

 Algemene bepalingen

 

Artikel 1       

In deze regeling wordt verstaan onder:

-   Organisatie:                Svit Bewindvoering

-   Bewindvoerder:          Hij of zij die namens Svit Bewindvoering de financiële                                                                                                                             belangen van de onder bewind gestelde behartigt.

-   Budgetbeheerder:      Hij of zij die namens Svit Bewindvoering de financiële belangen van de                                                                                                 cliënt behartigt.

-   Brancheorganisatie:   Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers 

-   Cliënt:                         Hij of zie die onder bewind/budgetbeheer staat bij een                                                                                                                           bewindvoerder van Svit Bewindvoering.

-   Bezwaar:                    Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van Svit                                                                                                       Bewindvoering.                                                                     

-   Klacht:                        Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van Svit                                                                                                       Bewindvoering, die geuit kan worden wanneer de cliënt niet tevreden                                                                                                     is met de behandeling van zijn of haar bezwaar.

 

Artikel 2       

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Svit Bewindvoering. Cliënten kunnen zich bij de indiening van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van:

-          Naam en adres van de melder;

-          De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht;

-          Een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

 

Bezwaar

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder/budgetbeheerder van de cliënt. De bewindvoerder/budgetbeheerder tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

 

Artikel 4

De cliënt ontvangt schriftelijk of telefonisch bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder of budgetbeheerder is afgehandeld. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan de cliënt een klacht indienen. De organisatie archiveert de afgewerkte bezwarenformulieren.

 

Klacht

Artikel 5

Klachten worden zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder/budgetbeheerder. De bewindvoerder/budgetbeheerder stelt een onderzoek in en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van ten hoogste 6 weken. Wanneer er binnen 6 weken geen oplossing is bereikt, dan kan de cliënt zich wenden tot de brancheorganisatie, een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter.

 

Artikel 6

De bewindvoerder/budgetbeheerder gaat na of de klacht:

-          In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de onderneming geldende regeling;

-          In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft

 verbonden;

-          Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

De bewindvoerder of diens plaatsvervanger kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Hiervan wordt aan de cliënt een afschrift toegezonden.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

-        De cliënt zich voor of tijdens de behandeling inzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft   gewend;

-        Hetgeen waarover geklaagd wordt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

-         De klacht anoniem is.

 

Slotbepaling

Artikel 8

Een ieder die bij de behandeling van een bezwaar of klacht betrokken is, is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

 

Afdrukken

privacyverklaring

Gepost in Content.

Svit Bewindvoering is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonsgegevens van haar rechthebbenden van groot belang is. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld . Svit Bewindvoering kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze organisatie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het intakeformulier heeft verstrekt.

Svit Bewindvoering kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen indien zij niet de beschikking heeft over de persoons- en adresgegevens van haar rechthebbenden, waaronder de voor- en achternaam, het woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens.

Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de wettelijke taken die Svit Bewindvoering als bewindvoerder, mentor of curator uitoefent ten behoeve van de belangen van haar recht-hebbenden.  De rechthebbende is derhalve gehouden om zijn of haar persoonlijke gegevens te verstrekken, anders kan Svit Bewindvoering haar taken niet goed uitoefenen. 

Svit Bewindvoering verwerkt uw persoonlijke gegevens om of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benade-ren, indien u telefonisch niet bereikt bent. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt
inzake correspondentie en telefonische contacten met derden en ter voldoening aan een wettelijke verplichting, maar uitsluitend gericht op een goede uitoefening van haar taken als bewindvoerder, mentor of curator, dit alles in het belang van de rechthebbenden.  

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan Svit Bewindvoering verstrekt dan gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens conform deze privacyverklaring.  

Svit Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om haar wettelijk voorgeschreven taken te kunnen uitoefenen, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval bewaart en zo nodig aangepast, zolang Svit Bewindvoering uw wettelijk vertegenwoordiger is.  Indien het bewind, het mentorschap of de curatele zal worden opgeheven, zullen uw persoonlijke gegevens binnen twee jaren na opheffing worden verwijderd.

Svit Bewindvoering gaat heel zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zorgt voor een goede  en technische beveiliging van haar digitale bestanden. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel toegan-kelijk voor medewerkers van Svit Bewindvoering die uit hoofde van hun functie hiertoe bevoegd zijn.
Er is een geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers die in dienst zijn of werkzaam zijn bij Svit Bewindvoering. De op de rechthebbenden betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Svit Bewindvoering verrichte werkzaamheden.

Svit Bewindvoering draagt er zorg voor dat een ieder die bij de uitvoering van de opdracht door Svit bewindvoering is betrokken, de bovengenoemde aspecten met betrekking tot de privacy naleeft. Iedere medewerker van Svit Bewindvoering heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

Svit Bewindvoering draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van haar cliëntenbestand te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enig andere vorm van onwettelijke verwerking.

 

U als rechthebbende heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren indien deze onjuist zijn. U heeft ook het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, maar alleen indien het bewind, mentorschap of curatele is opgeheven. Na beëindiging van de dienstverlening door Svit Bewindvoering, worden na 2 jaren alle persoonsgegevens van de recht-hebbende verwijderd uit de databestanden. Het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering dient schriftelijk te worden ingediend bij Svit Bewindvoering. Er zal uiterlijk binnen 4 weken op het verzoek worden gereageerd.

Indien u als rechthebbende meent dat uw persoonlijke gegevens niet goed zijn beveiligd of indien u aanwijzingen heeft van misbruik dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Svit Bewindvoering.
Het adres is Het Lentfert 51, 7547 SN in Enschede. Het mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ten slotte wordt vermeld dat Svit Bewindvoering een website heeft waar u veel informatie kunt terugvinden. Als u de webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden links vermeld naar andere websites. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Svit Bewindvoering is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of inhoud van deze  andere websites.